Erfenis voor broers en zussen kan erg duur zijn

Erven

Een erfenis verdelen gebeurt in een bepaalde volgorde. Het erfrecht kent vier orden. De erfgenamen van de hogere orde erven eerst. Als er geen levende personen meer zijn in deze volgorde, is de volgende bestelling gerechtigd te erven. Binnen een bestelling erft de volgende generatie vóór de volgende.

Het maakt het gemakkelijker om de opvolgingslijn te begrijpen als u de stamboom uittekent en de opvolgingslijn stap voor stap volgt! Allereerst: broers en zussen van de overledene erven alleen als de overledene Wat is een overledene? De persoon wiens eigendom bij overlijden overgaat op een of meer personen, wordt de erflater genoemd. Elke overledene (natuurlijk persoon) is erflater, ook als hij geen vermogen nalaat. Rechtspersonen (vennootschap, geregistreerde vereniging) daarentegen gaan niet dood. Rechtspersonen worden geliquideerd. De wet spreekt ook al van een levend persoon als erflater als hij een beschikking mortis causa maakt of herroept of een overeenkomst van afstand van erfrecht sluit. De erfopvolging vindt echter pas plaats bij het overlijden van de erflater. Vóór het overlijden van de erflater kunnen de erfgenamen geen erfrechten doen gelden. Er is ook… laat geen kinderen na en minstens één ouder van de overledene is overleden.

Erfgenamen van de eerste orde zijn de verwanten die in rechte lijn van elkaar afstammen. Dit zijn de respectievelijke ouders, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Bovendien heeft de echtgenoot als gevolg van het huwelijk het recht om samen met de kinderen te erven.

Wanneer erfgenamen van de tweede orde erven

Alleen als er geen kinderen of echtgenoten zijn, hebben de erfgenamen van de tweede orde volledige rechten. Erfgenamen van de tweede orde zijn de ouders van de overledene en hun nakomelingen, d.w.z. de broers en zussen van de overledene. Dus als een van de ouders overlijdt, hebben de kinderen en de langstlevende echtgenoot het recht om te erven. De kinderen sluiten erfgenamen van andere orden uit van de nalatenschap. Als de overledene geen kinderen heeft, erft zijn langstlevende echtgenoot; daarnaast hebben ook de nabestaanden van de tweede orde (ouders, broers en zussen) een kans.

De wet bepaalt dat de langstlevende echtgenoot, naast kinderen (familieleden van de eerste orde), recht heeft op een kwart van de erfenis en, als er geen familie van de eerste orde is, op de helft van de erfenis naast ouders en broers en zussen ( familieleden van de tweede orde). Dan erft de langstlevende echtgenoot de helft, de andere helft wordt verdeeld tussen de ouders of meerdere broers en zussen.

Erfrecht en delen van erfrecht

Als de ouders van de overledene in leven zijn op het moment van de erfenis, erven zij gelijkelijk. De broers en zussen van de overledene hebben nog geen recht om te erven. Als een van de ouders van de overledene al is overleden op het moment van de erfenis, nemen de broers en zussen hun plaats in. Ze erven de helft van hun overleden ouder en de andere helft blijft bij de langstlevende ouder. Pas als beide ouders zijn overleden, komen de broers en zussen tot hun recht en erven ze de nalatenschap van hun overleden broer of zus in gelijke delen.

Als er op het moment van de erfenis geen verwanten van de tweede orde in leven zijn, komen de grootouders van de overledene en hun nakomelingen als erfgenamen van de derde orde in het spel. Erfgenamen van de vierde orde zijn de overgrootouders. Broers en zussen hebben geen recht op een verplichte portie. Alleen de directe afstammelingen van de overledene hebben recht op een verplichte portie, namelijk de kinderen en kleinkinderen, maar ook de ouders en de echtgenoot.

Als de erflater geen kinderen of echtgeno(o)t(e) achterlaat, kan hij in zijn testament bepalen dat zijn broer of zus wordt uitgesloten van de wettelijke erfopvolging. De broer of zus is onterfd. Het wordt dan geërfd door eventuele overgebleven broers en zussen. Het deel van de erfenis van de onterfde broer of zus komt toe aan jou. De onterfde broer of zus heeft geen recht op een verplicht aandeel.

Erfenis voor broers en zussen kan erg duur zijn
Schuiven naar boven